Przejdź do treści
ŚWIETLIKI RUROWE ŚWIETLIKI RUROWE POŁĄCZONE Z OPRAWAMI LED ŚWIETLIKI RUROWE Z WBUDOWANYM OŚWIETLENIEM LED ŚWIETLIKI RUROWE INSTALOWANE W ŚCIANACH ŚWIETLIKI RUROWE MONTOWANE W PODŁOŻU
ŚWIETLIKI RUROWE ŚWIETLIKI RUROWE POŁĄCZONE Z OPRAWAMI LED ŚWIETLIKI RUROWE Z WBUDOWANYM OŚWIETLENIEM LED ŚWIETLIKI RUROWE INSTALOWANE W ŚCIANACH ŚWIETLIKI RUROWE MONTOWANE W PODŁOŻU

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tube Light Poland Tradebridge Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539212 , REGON: 383609767 NIP: 8992863983 (dalej ADO).
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez ADO między innymi:
 3. w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 2) podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też 3) zawarcia umowy handlowej. Podanie danych jest dobrowolne a zatem w konsekwencji odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie czy też zawarcia umowy.
 4. jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią. Dane mogą być również przetwarzane – jako uzasadnione interesy ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie umowy zawartej z ADO dotyczy to m.in. pracowników/współpracowników ADO upoważnionych do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, jak również przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
 9. W uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy z tym podmiotem. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 12. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Partynicka 8, 53-031 Wrocław, tel. +48 728 636 195, e-mail: info@solatube.com.pl.

 

Solatube international, Inc. (Solatube International”) jest producentem systemów światła dziennego z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, działającym zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Solatube International jest chroni prywatność odwiedzających. Polityka prywatności określa przetwarzanie informacji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym i dotyczy informacji gromadzonych tylko na tej stronie. Zostaniesz powiadomiony o:

 • Jakie dane osobowe będą gromadzone, jak są wykorzystywane i komu mogą być przekazywane.
 • Jakie są dostępne opcje dotyczące wykorzystywania danych.
 • Procedury bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem informacji.
 • W jaki sposób można skorygować informacje lub je usunąć.

Dostęp i aktualizacja informacji
Przechowywanie danych
Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Zapewnianie użytkownikom anonimowego dostępu: Odwiedzający mogą uzyskiwać dostęp do naszej strony (stron) internetowych i przeglądać naszą stronę (strony) internetowe bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem adresów mailowych, które mogą być gromadzone przez pliki cookie (opisane poniżej).

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji: Solatube International gromadzi dane osobowe w celu ewentualne kontaktu dotyczącego promocji i nowych produktów. Mamy dostęp tylko do tych informacji, które dobrowolnie przekazujesz nam poprzez stronę (strony) internetowe. Nasza strona (strony) internetowe gromadzi dane osobowe podane na następujących stronach: 

 • Ogólne adresy email Solatube.com
 • Formularze kontaktowe (obsługa klienta)
 • Formularz rejestracyjny gwarancji
 • Formularze opinii
 • Zgłoszenie zatrudnienia
 • Formularze wniosku o wsparcie handlowe
 • Formularze rejestracyjne listy mailingowej

Dostęp i aktualizacja informacji: Potrzebujemy Twojej pomocy aby upewnić się, że informacje dotyczące Twoich danych są poprawne w naszym systemie. Prosimy o informację w przypadku jakichkolwiek zmian. Możemy poprosić Cię o weryfikację informacji osobowych aby wprowadzić zmiany. Robimy to dla weryfikacji Twojej tożsamości dla zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku konieczności aktualizacji Twoich informacji prosimy o kontakt Solatube International.

Możesz zrezygnować z kontaktów z naszej strony w dowolnym momencie. Możesz to zrobić w dowolnym momencie poprzez kontakt elektroniczny lub telefoniczny. Ponadto masz prawo do:

 • Informacji jakie dane posiadamy o Tobie.
 • Zmiany/poprawy tych danych.
 • Usunięcia tych danych.
 • Wypisać się z jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej jeśli jakąś od nas otrzymujesz.
 • Możesz zrezygnować z maili marketingowych zaznaczając taką opcję w nich zawartą.
 • Wyrażania wszelkich obaw dotyczących korzystania z Twoich danych.

Ujawnianie i udostępnianie informacji: Solatube International może wysyłać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innym firmom lub osobom w następujących okolicznościach: (1) Musimy udostępnić Twoje dane, aby dostarczyć Ci produkt lub usługę; (2) Musimy przesłać informacje do firm, które pracują w imieniu Solatube International w celu dostarczenia produktu lub usługi; i / lub (3) Musimy reagować na wezwania do sądu, nakazy sądowe lub inne procesy prawne. O ile nie poprosisz nas, abyśmy tego nie robili, możemy w przyszłości skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty, aby poinformować Cię o ofertach specjalnych, nowych produktach lub usługach.

Zgoda na przeniesienie: Strony internetowe Solatube działają w Stanach Zjednoczonych, a Solatube prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, Kanadzie lub w innym miejscu poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że gromadzone przez nas informacje będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z Witryn lub naszych funkcji lub przekazując nam jakiekolwiek informacje, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych, jurysdykcji, w której przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak kompleksowe, jak przepisy obowiązujące w kraju, w którym użytkownik przebywają i / lub są obywatelami.

Przechowywanie danych: Solatube International nie będzie przechowywać twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. 

Środki bezpieczeństwa: Solatube International podejmuje uzasadnione handlowo kroki w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych. Jednak nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet, transmisję bezprzewodową lub jakiekolwiek elektroniczne przechowywanie informacji będzie w 100% bezpieczna. Należy pamiętać, że nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które zbieramy, a użytkownik korzysta ze stron internetowych Solatube International i naszych usług oraz przekazuje nam swoje informacje na własne ryzyko. Tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonej pracy (np. Gwarancja lub dalsze działania związane z obsługą klienta) mają dostęp do twoich danych osobowych. Bezpieczeństwo dzieci: nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci lub osób poniżej 18 roku życia.

Powiązane strony internetowe: Udostępniamy linki do stron internetowych osób trzecich. Ponieważ nie kontrolujemy tych witryn, zachęcamy naszych użytkowników, aby (i) byli świadomi, kiedy opuszczają nasze witryny i (ii), aby zapoznać się z polityką prywatności każdej innej witryny, która gromadzi dane osobowe, do których odsyłamy. To samo dotyczy stron internetowych, które prowadzą do stron internetowych Solatube International. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności lub ich brak w innych witrynach.

Pliki cookie: Niektóre strony internetowe Solatube International mogą wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i mogą przekazywać dane osobowe, takie jak adresy e-mail. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, nadal możesz uzyskać dostęp do wszystkich naszych stron internetowych w dniu opublikowania. Niektóre strony internetowe mogą nie być w stanie ukończyć niektórych funkcji, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone w przyszłości.

Remarketing (reklama ukierunkowana lub oparta na zainteresowaniach): Strony internetowe Solatube International używają zewnętrznych dostawców, w tym Google, do wyświetlania reklam na podstawie historii oglądania. Na przykład Google AdWords może wyświetlać reklamy związane z odwiedzonymi stronami lub treściami, które przeglądałeś podczas korzystania z naszej witryny. System dokonuje tego poprzez umieszczenie pliku cookie w przeglądarce internetowej.

Plik cookie w żaden sposób nie identyfikuje użytkownika ani nie zapewnia dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego.

Ta aktywność pozwala nam jedynie dostosować nasz marketing do twoich potrzeb i zainteresowań. W rezultacie widzisz tylko te reklamy, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Jeśli nie chcesz oglądać reklam od Solatube International, możesz z nich zrezygnować na kilka sposobów:

1. Zrezygnuj z używania plików cookie Google, odwiedzając  Ads Settings.

2. Zrezygnuj z plików cookie innych firm, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative opt-out page.

Statystyka ruchu: Solatube International może gromadzić i przeglądać informacje nieosobowe w ogólnych plikach dziennika serwera. Może to obejmować między innymi: nazwy domen (tj. Adelphia.net), adresy IP (tj. 209.126.53.25), korzystanie z przeglądarki, strona odsyłająca, jakie słowa kluczowe są używane do znalezienia nas, jakie strony internetowe generują ruch, które strony witryny są najczęściej oglądane, które przeglądarki są najbardziej popularne, na której stronie pojawia się odwiedzający i na której stronie opuszcza, o której porze dnia jest najwięcej ruchu, a także osoby polecające w wyszukiwarkach. Solatube International wykorzystuje dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) w Google Analytics.

Twoje prawo do prywatności w Kaliforni: Prawo Kalifornii zezwala mieszkańcom Kalifornii na żądanie określonych informacji na temat udostępniania ich informacji stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem firma nie jest zobowiązana do przekazywania tych informacji, jeśli zezwala mieszkańcom Kalifornii na włączenie lub rezygnację z tego rodzaju udostępniania. Solatube International kwalifikuje się do tej alternatywnej opcji. Jak opisano powyżej, nie będziemy udostępniać informacji o Tobie stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody. Ponadto możesz poprosić o zaprzestanie w przyszłości ujawniania twoich informacji do celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Solatube International Customer Care Representative.

Aktualizacja zasad i istotne zmiany: Solatube International zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności. Jednak Solatube International nie będzie wykorzystywać Twoich Danych osobowych w sposób istotnie inny niż ten, który został podany w momencie ich gromadzenia bez Twojej zgody. Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności to 15 października 2013 r.

Masz dodatkowe pytania lub komentarze? W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących prywatności związanych z naszą polityką prywatności prosimy o kontakt Solatube International Customer Care Representative.